Odměna za služby


  • dohodou klienta a advokáta (tzn. mimosmluvní odměna)
  • vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů – tzv. advokátní tarif, určuje nejen sazby odměny, ale i způsob úhrady výdajů vynaložených advokátem při poskytování právní služby (tzn. smluvní odměna)


Dohoda o ceně advokáta a klienta se řídí především náročností věci, složitostí případu a hodnotou věci.

Výdaje vynaložené advokátem se hradí podle skutečně vynaložených a vyúčtovaných výdajů anebo tzv. režijním paušálem dle vyhl.č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který činí 300,-Kč za jeden úkon právní služby.

Advokát je dále oprávněn účtovat i náhradu za promeškaný čas, např. za dobu cesty k soudu a zpět, která činí 100,- Kč za každou započatou půlhodinu, a to opět podle vyhl.177/1996 Sb. pokud nebylo dohodnuto jinak.