Nabídka služeb


Občanské právo

 • právní porady a posuzování konkrétních věcí včetně sepisu potřebných podání
 • zpracování občanskoprávních smluv včetně smluv o prodeji, koupi a směně nemovitostí až po podání smluv do katastru nemovitostí
 • zastupování klientů v občanskoprávních věcech před soudy a dalšími orgány
 • řešení pohledávek klientů až po exekuční řízení
 • zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí
   

Obchodní právo

 • zakládání, změny a převody vybraných obchodních společností a podání k obchodnímu rejstříku
 • obchodní smlouvy a vymáhání nároků z nich vyplývajících včetně vymáhání pohledávek, uznání závazku, zasílání upomínek, poradenství a zastupování ve věcech reklamace zboží a služeb
 • směnečné právo, sepisování směnek, vymáhání směnečných nároků prostřednictvím soudu
 • zastupování klientů v řízení před soudy


Trestní právo (a přestupkové právo)

 • právní porady a posuzování konkrétních věcí včetně sepisu potřebných podání
 • obhajoby v trestních věcech od počátku trestního řízení až po jeho ukončení, a to jak na základě plné moci, tak na základě ustanovení soudem
 • zastupování poškozených v trestním řízení


Pracovní právo

 • právní porady a posuzování konkrétních věcí, navrhování optimálních řešení těchto věcí včetně sepisu potřebných podání
 • zastupování při jednáních o smírném vyřešení sporů a pokud k dohodě nedojde, tak před soudy v těchto věcech


Rodinné právo

 • právní porady a posuzování konkrétních věcí včetně sepisu potřebných podání
 • návrhy na úpravu poměrů nezletilých dětí
 • zpracování všech podkladů pro rozvod manželství na základě dohody účastníků i v případech kdy je rozvod manželství řešen jako věc sporná
 • zpracování vypořádání majetku – společného jmění manželů
 • řešení uplatnění výživného, změn výživného i jeho vymáhání
 • jednání v těchto věcech jménem klienta s protistranou nebo jejím právním zástupcem
 • zastupování ve všech těchto věcech před soudy


Správní právo

 • právní porady a posuzování konkrétních věcí včetně sepisu potřebných podání
 • zastupování ve správním řízení před správními orgány
 • zpracování opravných prostředků ve správním řízení
 • zpracování správních žalob a zastupování před soudy ve správním soudnictví